Skip to main content

Deelnemersvoorwaarden

Het project Ik fiets is een stimulerings- en gedragscampagne voor de fiets ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht en momenteel uitgevoerd door O2 Communicatieadviesbureau B.V. en Mobidot.

De uitgangspunten van dit project zijn:

Het doel van het project is een toename van het aantal fietsers in de provincie Utrecht. Meer fietsen is goed voor de bereikbaarheid en gezonder voor mens en milieu.
Met het project Ik fiets willen we mensen mee laten doen aan acties en daadwerkelijk hun reisgedrag laten veranderen.
Deelname aan het project Ik fiets kan door in te schrijven voor een van de acties zoals weergegeven op de website van Ik fiets.
Het project Ik fiets heeft als startdatum 1 mei 2019 en eindigt op de einddatum 31 december 2024. De projectorganisatie kan de looptijd van het project aanpassen. Indien dit het geval is zal de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Algemene voorwaarden voor deelname:

1.1 De Deelnemer is een persoon die:
Inwoner is van de provincie Utrecht, zich heeft aangemeld (via de website, de app of anderszins), is geregistreerd als deelnemer en ook heeft deelgenomen aan 1 of meerdere onderdelen van de campagne.
woont buiten de provincie Utrecht, een bestemming heeft in de provincie Utrecht, zich heeft aangemeld (via de website, de app of anderszins), is geregistreerd als deelnemer en ook heeft deelgenomen aan 1 of meerdere onderdelen van de campagne.

Deelnemer heeft zich als gegadigde voor deelname aangemeld en is als zodanig geaccepteerd.

1.2 Door het aanmelden voor een actie van Ik fiets geeft Deelnemer toestemming aan de projectorganisatie voor het bewerken en bewaren van persoonsgegevens die Deelnemer zelf heeft aangeleverd of die door deelname aan een actie worden geregistreerd. Deelnemer is bekend met het privacy statement van de projectorganisatie.

1.3 Deelnemer neemt deel aan een 0-meting waarmee de Deelnemer een op waarheid berust overzicht van zijn/haar gewoonlijke dagelijkse fietsgedrag geeft en neemt deel aan enkele korte vragenlijsten om het effect van de deelname aan het project te kunnen evalueren.

1.4 Het staat Deelnemer vrij om deel te nemen aan meerdere verschillende acties van de campagne Ik fiets. Het probeeraanbod van de e-bakfiets en speed-pedelec geldt als één actie. Een deelnemer mag één keer gebruik van het probeeraanbod. Afhankelijk van de acties waar Deelnemer aan deelneemt zijn er aanvullende deelnemersvoorwaarden op deze algemene voorwaarden.

1.5 Het staat Deelnemer vrij om te allen tijde te stoppen met de deelname aan het project. Alle persoonlijke gegevens van deze Deelnemer zullen hierop worden verwijderd uit de databases van de projectorganisatie.

Controle (fraude)

2.1   De Projectorganisatie behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de Deelnemer verstrekte gegevens en/of door de Deelnemer geregistreerde gegevens.

2.2   Het vermoeden van Fraude is een reden om de Deelnemer met onmiddellijke ingang uit het project te zetten.

2.3   Alle eventueel opgebouwde Beloningen zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Projectorganisatie reeds opgebouwde Beloningen aan de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze Beloningen aan de Projectorganisatie terug te betalen.

Klachten/opmerkingen

3.1  Klachten/opmerkingen of vragen over het project, kunnen gemeld worden aan de Supportdesk via support@ikfiets.nl.

Toepasselijk recht

4.1  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd: 9 januari 2024