Skip to main content

Privacy Statement

- Het project Ik fiets is een stimulerings- en gedragscampagne voor de fiets ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht en momenteel uitgevoerd door O2 Communicatieadviesbureau B.V. en Mobidot. - Het doel van het project is een toename van het aantal fietsers in de provincie Utrecht. Meer fietsen is goed voor de bereikbaarheid en gezonder voor mens en milieu.- Met het project Ik fiets willen we mensen laten meedoen aan acties en daadwerkelijk hun reisgedrag laten veranderen.

Gebruik van persoonsgegevens

In het kader van het project Ik fiets, verzamelen, beheren en verwerken wij persoonsgegevens om de producten en diensten binnen het project te kunnen aanbieden, om service te kunnen verlenen en om over resultaten te kunnen rapporteren. 

De verschillende partijen binnen de projectorganisatie hebben onderling overeenkomsten afgesloten en afspraken gemaakt om alleen projectnoodzakelijke gegevens onderling uit te wisselen en om jouw privacy projectbreed te borgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy op een goede manier te beschermen. Je rechten volgens de Nederlandse Wet staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG-privacyrechten vallen bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Meer informatie daarover is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In dit privacystatement beschrijven wij welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan Ik fiets, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. 

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Als je deelneemt aan een van onze projecten, contact hebt met ons of ons op welke manier dan ook berichten stuurt. 

Welke gegevens verzamelen wij?

Om deel te kunnen nemen aan een van onze acties, vragen wij je bij inschrijving om je persoonsgegevens. Die zijn nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. 

Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens: 

  • Je voor- en achternaam
  • Je woonadres
  • Emailadres
  • Geboortedatum

Je persoonsgegevens gebruiken we om contact met je te onderhouden tijdens jouw deelname aan het project. Ook verwerken we je gegevens geanonimiseerd (woonplaats en geboortejaar) ten behoeve van projectevaluaties en rapportages naar onze opdrachtgever. 

Bij het bezoeken van onze website kunnen functionele en analytische cookies worden geplaatst op het apparaat waarmee de website bekeken wordt.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door mensen die voor de projectorganisatie Ik fiets werken of in opdracht van de projectorganisatie Ik fiets betrokken zijn bij de uitvoering van dit project. Je persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

De invulformulieren en databases met je persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De databases worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 24 maanden na het einde van de effectmeting bewaard, behoudens je expliciete toestemming om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor de eindrapportage aan de opdrachtgever worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.

Wijzigingen in het privacy statement

Wij houden ons het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Wij beperken de rechten van jou onder dit privacy statement niet zonder jouw toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepast privacy statement alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van het privacy statement publiceren op onze website en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan jou.

Vragen?

Heb je vragen over dit Privacy statement? Neem dan contact met ons op via de Supportdesk: support@ikfiets.nl.

Laatst gewijzigd: 9 januari 2024